Propozycje rozwiązania problemów przeterminowanych płatności

Propozycje rozwiązania problemów przeterminowanych płatności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zakończyło konsultacje dotyczące opracowania Zielonej Księgi, w której znajda się zapisy związane z rozwiązaniem kłopotów z zatorami płatniczymi.

W trakcie prac nad rozwiązaniem tego zagadnienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła także badanie ankietowe dotyczące rozwiązań zaproponowanych w Zielonej Księdze. W badaniu wykonanym udział wzięło 368 przedsiębiorstw.

 

Jak rozwiązać problemy zatorów płatniczych w firmach?

Propozycje, które zostały zaprezentowane spotkały się z aprobatą bardzo dużej części osób. Zmiany dotyczą dwóch podstawowych kierunków, a więc regulacji cywilno-prawnych praz administracyjnych. Poza tym przedsiębiorcy oraz ich związki przedstawiły własne pomysły na poprawę sytuacji:

  • usprawnienie procedury sądowej i egzekucyjnej aby szybciej dochodzić wierzytelności dzięki m.in. obniżeniu opłat od pozwów o zapłatę należności, wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń o zapłatę, wydawanie nakazów zapłaty przez notariuszy,
  • zmiany mechanizmu odprowadzania podatku dochodowego i podatku VAT poprzez przerzucenie ciężarów podatkowych na  niepłacącego dłużnika,
  • zwiększenie obciążeń dla niesolidnych dłużników poprzez m.in. podwyższenie odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, wprowadzenie podatku od nieterminowych płatności,
  • stworzenie publicznego rejestru dłużników,
  • skrócenie terminu, po upływie którego wierzyciel może dokonać wpisu do BIG.

 

Ankietowane osoby zarówno z małych i jak i dużych przedsiębiorstw poparli propozycje:

  • odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, w momencie kiedy termin zapłaty przekracza 120 dni,
  • zwiększenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,
  • prezentowanie wiadomości o praktykach płatniczych,
  • nakładania kar finansowych dla firm w sposób ciągły zalegających z płatnościami.

 

 

Zatory płatnicze kłopotem dla przedsiębiorstw

Większość przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w projekcie sygnalizowało, że brak terminowych płatności ma wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Duża część osób zgłaszała, że zatory długoterminowe mają znacząco oddziaływać na codzienną działalność. Taka sytuacja negatywnie wpływa na ich płynność finansową co rości dalsze problemy.

Obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pracuje nad projektem ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym. Planowane przekazanie projektu do konsultacji publicznych jesienią 2018 r.